หน้าแรก

การจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมาย อย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายของงาน การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กร เพื่อการนำไปสู้การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ดังนั้น การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด โดยถือว่าการจัดการความรู้เป็นเป้าหมายนั้น ก็แสดงว่าความผิดพลาดได้เริ่มขึ้นแล้ว ซึ่งอันตรายที่จะเกิดขึ้นอาจจะตามมาก็คือ การจัดการความรู้เทียมเพียงเพื่อเป็นการดำเนินการให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้เท่านั้น บทบาทของการบริหารความรู้และระบบนวัตกรรม เป็นพื้นฐานทฤษฎีการบริหารความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น (Knowledge Management Theory) และนำความรู้ที่ได้รับมานั้นมาพัฒนาศักยภาพตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการดำเนินงาน สร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านต่างๆ แนวคิดดังกล่าวนำไปสู่การประยุกต์ใช้การบริหารความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันขององค์กร ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรต่อไป